Ján Móry – Spišská omša

Ján Móry (Banská Bystrica 10.7.1892 – Bratislava 5.5.1978)

Ján Móry je jednou z tých hudobných osobností, na ktoré sa v druhej polovici 20. storočia začalo pomaly zabúdať. V roku 1977 sa skladateľ rozhodol svoj hudobný fond uložiť v rodnom meste – v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Jeho hudobný odkaz obsahuje vyše 200 piesní, komorné diela a inštruktívne skladby pre deti a mládež, vyše 20 symfonických a orchestrálnych diel a 12 hudobnodramatických diel. Jeho operety a orchestrálne kompozície v 20. a 30. rokoch minulého storočia uvádzali popredné orchestre a operetné scény nielen na Slovensku, v Čechách a na Morave, ale aj v Nemecku – hlavne v Berlíne a Hamburgu, kde sa nahrávali aj na gramoplatne a vydávali tlačou.
Ján Móry je osobitým zjavom v slovenskej hudobnej kultúre 20. storočia. Do európskej hudobnej kultúry prispel Ján Móry najmä svojou bohatou, nekonvenčnou melodikou a lyricko-meditatívnym založením hudobného prejavu. Bol prvým slovenským skladateľom, ktorý v bohatom zvukomalebnom hudobnom šate predstavil Európe Slovensko, jeho krásnu prírodu a najmä Vysoké Tatry v ich rozličných premenách.

Spišská omša

Koncertné predvedenie slávnostnej omše Jána Móryho pri príležitosti 130. výročia narodenia skladateľa je premiérou tohto diela, ktoré doposiaľ ležalo v archíve Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici len v rukopisoch. Autor dielo nazval Missa solemnis Spišska Novo Vesiensis ad 4 voces cum organo et quartetto. Skrátený slovenský názov Spišská omša pripísal na titulný list dodatočne. . Pripísal sem aj spôsob vokálnej interpretácie: ad voces inequales – nerovnaké hlasy, čo je opak využívania obmedzeného priestoru susedných alebo rovnakých hlasov v latinskej terminológii „ad voces aequales“. Omša obsahuje všetky časti omšového ordinária. Sanctus a Benedictus sú napísané ako samostatné časti, splynuli až po Druhom vatikánskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1962 – 1965. V skladateľovej pozostalosti sa zachovala rukopisná partitúra pre štyri hlasy so sprievodom organa. Umelecké naštudovanie v podaní profesionálnych interpretov je premiérovým uvedením diela od jeho vzniku. Vyplňuje medzeru v poznaní autorskej hudobnej tvorby v dejinách slovenskej hudby.