MgA. Andrej Baran, artD.

Andrej Baran 2018

For English scroll down

Dovoľte mi aby som sa Vám ako člen občianskeho združenia, ale aj ako výkonný profesionálny umelec, milovník umenia a kultúry, predstavil.

Kultúra je zmyslom môjho bytia a jej šírenie mi vždy prinášalo radosť. Potešenie z hudby som roznášal po celom svete počnúc Amerikou končiac Japonskom. Ale pekne poporiadku.

Na husliach som začal hrať ako 6 ročný v Banskej Bystrici kde som pokračoval aj v štúdiu na konzervatóriu J. L. Bellu. Po ukončení strednej školy som prestúpil na Státní konzervatoř v Prahe kde som začal intenzívne pracovať na zmene techniky, držania a celkového vnímania hudby, pre mňa s najlepším pedagógom a vynikajúcim huslistom, študentom slávneho Leonida Kogana, Jindřichom Pazderom.

MgA. Andrej Baran & Prof. Jindřich Pazdera

Po troch rokoch na konzervatóriu a po absolvovaní prijímacích skúšok som nastúpil na Akademii umění v Prahe. Ako jedna z najprestížnejšich škôl na hudbu mi poskytla možnosti rozvíjania sa. Popri samotnom štúdiu som v roku 2007 dostal semestrálne štipendium na Toho Academy Gakuen Campus v Toyama – Japonsko, kde som študoval pod vedením koncertného majstra New Japan Philharmonic (Hamao Fujiwara). V tom istom aj v nasledujúcom roku sa mi podarilo získať štipendium na medzinárodné letné majstrovské kurzy, kde som pracoval s poprednými svetovými huslistami a pedagógmi (Eszter Haffner, Hagai Shaham, Olivier Charlier). Po absolvovaní bakalárskych skúšok a nastúpeni do magisterského štúdia som sa rozhodol vyskúšať zmenu akademickej pôdy a v rámci programu Erasmus som bol na základe nahrávky prijatý na The Royal Danish Academy of Music v Kodani kde som študoval pod vedením Sergueia Aziziana.

Andrej Baran 2010

V roku 2010 som úspešne ukončil Akademii umění v Prahe a nastúpil na doktorandské štúdium naspäť do Banskej Bystrice na Akadémiu umení. Už po absolvovaní doktorandského štúdia som študoval sláčikové kvarteto na Escuela Superior de Música Reina Sofía s dlhoročným primáriom Alban Berg Quartett Gunterom Pichlerom. Popri tom som absolvoval množstvo kurzov s poprednými hráčmi či už z Alban Berg Quartett (Gerhard Schultz), Ysaye Quartet (Miguel da Silva), Juilliard String Quartet (Michael Tree) a.i.
Toľko ku štúdiam, dosť ale bolo škôl a treba zúročiť nadobudnuté vedomosti.

Popri interpretácií hudby sa aktívne venujem organizovaniu kultúrnych podujatí cez naše občianske združenie, písaniu grantov cez grantové systémy či už Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry alebo Nórskych fondov.

Ako aktívny umelec som pôsobil ako hosťujúci člen European soloist orchestra Luxembourg, člen Mucha Quartet, člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, člen Slavonic duo, Konvergencie Quartet a možstva ďalších ansámblov v rámci Slovenskej aj Českej republiky.

Andrej Baran & Mucha quartet before the concert with maestro Nanse Gum in Jeju-Korea

Ako sólový interpret som vystúpil niekoľko krát na festivale Vesna v Rossii v Moskve spolu s gitaristom Adamom Marcom aj klaviristkou Evou Cáhovou. Na festivaloch Virtuosi na Serra – Brazília, Virtuosi di Gravatá – Brazília, ale aj na množstve podujatí vrámci našej krajiny.

Andrej Baran with honorario Joao Alixandre Neto in Gravata

Ako člen Mucha Quartet som koncertoval v Číne, Kórei, Kanade na popredných svetových festivaloch.

UKAI Kawaguchiko Music Forest, Japan

Asi najviac mi dal môj 9 mesačný angažmán v Japonsku, kde som pravidelne koncertoval pre stovky ľudí. Získal som tam bohaté skúsenosti nielen po interpretačnej stránke. Po havárií jadrovej elektrárne sa koncerty bohužiaľ museli zrušiť, no pevne dúfam, že sa niekedy v budúcnosti opäť naskytne takáto úžasná možnosť. Dohromady som v Japonsku ako primárius sláčikového kvarteta odohral cca 800 koncertov pre publikum všetkých vekových kategórií.

V súčasnej dobe popri aktívnom hraní v rôznych zoskupeniach, organizujeme po získaní podpory cez Slavonic o.z. koncerty v rámci celého Slovenska.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica 01/2021
Spievajúce múry Andrej Baran & Jozef Lupták 2018
Slavonic Duo Andrej Baran & Adam Marec 2011
Movie quartet & film music 2019

CURRICULUM VITAE

MgA. Andrej Baran, artD. * 1983
violin, husle
Námestie 1.mája 8, 81106 Bratislava
+421-917-145-035
andrej.violin@gmail.com
o.z.slavonic@gmail.com
facebook: Andrej&friends, Andrej Baran, Slavonic Duo

VZDELANIE
Education

2014 – 2015 Academia Musica Reina Sofia Madrid – sl.kvarteto (G.Pichler)
2011 – 2014 AU – FMU Banská  Bystrica – Doktorandské štúdium – Prax a teória hudobnej interpretácie
2004 – 2010 Akademie múzických umění v Prahe, Česká republika (J.Pazdera)
2001 – 2004 Pražská konzervatoř, Česká republika (J.Pazdera)
1997 – 2001Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (P.Strenáčik)
2008 päťmesačná stáž na Royal Danish Music Academy v Kodani, Dánsko (S.Azizian)
2007 Kurzy ISA summer academy
2005 trojmesačná stáž na Toho Academy Gakuen Campus, Toyama v Japonsku
Kurzy ISA summer academy, Rakúsko

Pracovné skúsenosti, pôsobenie
2014- SOSR RTVS (pov. zástupca koncertného majstra)
2014-1016 Mucha quartet
2010-2014 Pedagóg na konzervatóriu J.L.Belu v Banskej Bystrici
2007,2008,2010 – Kawaguchiko music forest UKAI (Japonsko)– sláčikové kvarteto

PRAX

2012 – Slavonic o.z., organizácia, granty, koncerty
2014 – člen SOSR– s povinnosťou zástupcu koncertného majstra
2009 – 2014 vyučovanie hry na husliach na Konzervatóriu  J. L. Bellu v Banskej Bystrici


ĎALŠIE SKÚSENOSTI A PȎSOBENIE
– koncertná činnosť- Husľovo gitarové duo Slavonic, člen Mucha quartett
– spolupráca so Štátnou operou v Banskej Bystrici – alternácia s koncertným majstrom
– spolupráca s Academy chambre orchestra Luxembourg
– 9 mesačné angažmán so sláčikovým kvartetom v Japonsku
– člen porôt v rámci husľových súťaží na Slovensku

Let me introduce myself as a member of civic association but also as the active professional artist, lover of arts and culture.

Culture is the meaning of my existence and its spreading has always brought me joy. I have been spreading the delight of music all across the world, from America to Japan. But first things first.

I started playing the violin in my 6 in Banská Bystrica where I continued with studies at music conservatory of J. L. Bell. After gradutaing secondary school I went to the State conservatory in Prague where I started to work intensively on changing my technique, posture and total perception of music, with, for me, the best pedagogue and excelent violinist, student of famous Leonid Kogan, Jindřich Pazdera.

After 3 years at conservatory and after passing entrance exams I started studies at Academy of Arts in Prague. As one of most prestiguous music schools it provided me opportunities on self-development. Alongside the study itself, in 2007, I was granted semestral scholarship on Toho Academy Gakuen Campus in Toyama – Japan, where I studied under guidance and leadership of concert master in New Japan Philharmonic (Hamao Fujiwara). The year as well as the following I succeeded to get a scholarship on international summer master courses where I played with leading world violinists and pedagogues (Eszter Haffner, Haghai
Shaham, Olivier Charlier). After passing Bachelor´s exams and after the start of Master´s degree I decided to try to change premises of university and within the Erasmus program I was admitted to Royal Academy in Copenhagen where I studied under the guidance of Serguei Azizian.

In 2010 I successfuly graduated Academy of Arts in Prague and started the PhD. studies back in Banská Bystrica at Academy of Arts. Right after passing Doctor´s degree I studied string quartet at Escuela Superior de Música Reina Sofía with longtime primary of Alban Berg quartet Gunter Pichler. Alongside I passed through amount of courses with leading violinists, be it Alban Berg Quartet (Gerhard Schultz), Ysaye Quartet (Miguel da Silva), Julliard String Quartet (Michael Tree) etc.
This much to my studies, but enough of schools, now it is time to capitalize gained education.

Alongside music interpretation I devote my time to organizing culture events through our civic assocciation, to writing grants through grant systems, be it Art Support Fund, Ministry of Culture or Norwegian funds.

As the active artist I worked as guest member of European soloist orchestra Luxemburg, full member of Mucha Quartet, full member of Slovak Radio Symphonic Orchestra, full member of Slavonic duo, full member of Convergence Quartet and lots of another ensembles within
Slovak and Czech republic.

As the soloist interpet I performed several times at Vesna festival in Rossija in Moscow together with guitarist Adam Marec and pianist Eva Cáhová, at Virtuosi na Serra festival – Brasil, Virtuosi di Gravatá – Brasil, but also at amounts of events within our country.

As the member of Mucha Quartet I performed in China or Canada at leading world festivals.

My 9 months contract in Japan where I was regularly giving concerts for hundreds of people, has given me probably the biggest amount of experiences. I gained there rich experiences not only on interpretation. Unfortunately after the nuclear power plant accident concerts had to be
canceled but I hope future will bring similar amazing possibility. Altogether as the string quartet primary, I completed in Japan ca. 800 concerts for audience of all ages.

Nowadays, alongside active playing in various ensembles , we organize after being received support, by Slavonic c.a., concerts throughout whole Slovak republic.